SEALDREAM

SANATIN SONSUZLUĞA SELAMI-DÜŞLERİNE DOKUN-AMA BÜYÜSÜ BOZULMASIN
 
AnasayfaİNTROTakvimGaleriSSSAramaKullanıcı GruplarıKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 KÜRT ÇALIŞTAYI VE"12" AKIL DAĞITICI-KİME?AKILSIZLARA

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
ÖZGEYLANİ
Süper Modoratör
Süper Modoratör
avatar

Mesaj Sayısı : 603
Kayıt tarihi : 24/07/09
Yaş : 60
Nerden : MERSİN-TOROSLAR İLÇESİ

070809
MesajKÜRT ÇALIŞTAYI VE"12" AKIL DAĞITICI-KİME?AKILSIZLARAFER?DUN YILDIZ "ANAL?T?K DÜ?ÜNCE"

feridunyildiz@gmail.com Bu e-Posta adresi istek d??? postalardan korunmaktad?r, görüntülüyebilmek için Javascript etkinle?tirilmelidir


12 Kötü AdamÇar?amba, 05 A?ustos 2009 15:50

Aç?l?m?n sar? ?????n? Abdullah Gül, ye?il ?????n? Tayyip Erdo?an yakm?? iken top ?çi?leri Bakan? Atalay’?n aya??na geçti. Herkes ?çi?leri Bakanl??? bünyesinde siyasî otorite taraf?ndan olu?turulacak bürokrat, teknokrat, siyasetçi ve bilim adamlar?ndan olu?acak bir çal??tay?n çal??malar? sonucunda hükümetin siyasî sorumlulu?unu üstlenece?i bir “Kürt Aç?l?m?(!)” beklerken, hükümet bu i?in siyasî sorumlulu?unu ta?eronlara devretti.

Ankara Polis Akademisi’ne ba?l? Uluslararas? Terörizm ve S?n?ra?an Suçlar Ara?t?rma Merkezi ile(UTSAM) Uluslar aras? Stratejik Ara?t?rmalar Kurumu(USAK)’nun üstlendi?i çal??taya “Kürt Aç?l?m?” yapmak üzere davet edilen kö?e yazarlar?n?n ortak özellikleri ise ?imdiye kadar ya hükümetle paralel dü?ünmü? olmalar? ya da hükümetin bunlar?n söylediklerine göre hareket etmesi. Ço?unun ortak özelli?i ise Fethullah Gülen paralelinde hareket eden “Abant Platformu” kat?l?mc?s? olmalar?.

Çal??tay’?n bu demokratik(!) kat?l?m kadrosu MHP Genel Ba?kan? Bahçeli’yi çileden ç?kartt?. Geçen hafta partisinin Kocaeli ?l Kongresi’nde yapt??? konu?mada, Basketbol Milli Tak?m?z için söylenen “12 Dev Adam” slogan?ndan esinlenerek Çal??tay’a kat?lan gazeteciler için “12 Kötü Adam” benzetmesini yapt?.

Bahçeli’nin tabiriyle, “Ermeni meselesinde ayn? 12 adam, K?br?s meselesinde ayn? 12 adam, Avrupa meselesi ve onun dayatmalar?nda yine ayn? 12 adam” kimdir, dü?üncelerini kendi ifadeleri ile ö?renelim.

Çal??tay’?n oturum ba?kanl???n? yürüten Zaman Gazetesi yazar? ve Ankara Polis Akademisi Ba?kan? Prof. Dr. Zühtü Arslan, askerin yetkilerinin azalt?lmas? do?rultusunda. Bu konuda George Soros taraf?ndan fonlanan TESEV Vakf?’na yazd??? Almanak nedeniyle Orgeneral ?lker Ba?bu? taraf?ndan askeri y?pratt??? gerekçesi ile aç?kça ele?tirilmi?ti. 31 A?ustos 2007 tarihinde Hürriyet Gazetesi’nde ç?kan habere göre Arslan hakk?nda, “polis ve askeri kar?? kar??ya getirmek” gerekçesiyle inceleme ba?lat?ld?. Daha önce AKP’nin haz?rlatt??? sivil anayasa tasla??n?n mimarlar?ndan olan Arslan, ******’e hakaret etti?i gerekçesi ile hakk?nda soru?turma ba?lat?lan Atilla Yayla’ya destek bildirisinin, Türbana serbestlik tan?nmas?n? isteyen bildirinin de imzac?s?.

Y?lmaz Özdil’in Hürriyet Gazetesi’nde 4 A?ustos’ta yay?nlanan yaz?s?nda “Garip isimli Fetocu... E?i milletvekili olan hani” diye tan?mlad??? Prof. Dr. Mümtaz’er Türköne de Zaman Gazetesi yazar?. Menfaatlerini kollamakta pek mâhir olan, 1980 öncsi Ülkücü, DYP iktidarda iken Tansu Çiller’in dan??man?, ?imdi ise iktidara ve cemaate yak?n olan, AKP ?stanbul milletvekili eski ö?rencisi Özlem Piltano?lu ile evli olan Türköne bak?n Zaman Gazetesi’nde neler diyor:

“PKK'n?n siyasalla?mas? ne demek? Hadi oldu?u gibi kabul edelim. Bir terör örgütünün elindeki silah? b?rakarak "siyasalla?mas?" yani siyasal araçlarla yoluna devam etmesi olumlu bir geli?me de?il mi?” (Zaman, 07 May?s 2009)

Yine Zaman Gazetesi yazarlar?ndan olan Prof. Dr. ?hsan Da?? AKP Ankara milletvekili olan Zeynep Da?? ile evlidir. Türköne gibi iktidar partisinin eni?tesi olan Da??, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulu? felsefesinin de?i?tirilip, yeniden kurulmas?ndan yana:

“Bunlar?n ba??nda da devlete, devletin 'bekas?na veya devletin 'in?a's?na odakl? bir milliyetçilik anlay??? var. Toplumu 'homojen bir bütün' olarak gören, daha da vahimi bu homojenli?i in?a ve muhafaza etmek için devlet otoritesinin fa?izan bir tarzda kullan?lmas?na cevaz veren bir anlay?? ‘birlikte ya?amak ideali’nin önündeki en büyük engel. K?saca, bu devletin yeniden in?as? kaç?n?lmaz.” (Zaman, 17 ?ubat 2009)

Ali Ulusoy’un “Ankara Hukuk'tan meslekta??m. Parlak bir akademisyen. Askere vurmay? sevmesi Cemaatin dikkatini çekmi? olmal? ki her f?rsatta el verilmeye çal???l?yor. Cemaat mi onu kullan?yor, o mu Cemaati kullan?yor belli de?il. Ah Arap milliyetçisi oldu?unu ve Türk olan her ?eyden nefret etti?ini bir hayk?rabilse rahatlayacak... Ama Marksist kökleri ve al??t??? 'kripto' ya?am tarz? buna izin verir mi bilinmez.”(Ak?am, 04 A??stos 2009) cümleleri ile tan?mlad??? Prof. Dr. Mithat Sancar Çal??tay’a Taraf Gazetesini temsilen kat?ld?. Terörün bitmemesinin sorumlusu olarak TSK’ni gören Sancar bak?n neler diyor:

“Türkiye'de Silahl? Kuvvetlerle de ba?lant?l? olarak tart???lan birçok konunun da do?rudan Kürt sorunu ile ili?kili oldu?unu dü?ünüyorum. Örne?in, bu çat??malar biter ya da bu sorun PKK gibi marjinal bir örgüt haline dönü?ebilirse demokratikle?me sürecinde, ordunun iç politikadaki a??rl??? da azalacakt?r.” (Köprü Dergisi, Bahar 2007, 98. Say?)

Yeni ?afak Gazetesi’nin Marksist yakla??ml? sosyolog yazar? Ali Bayramo?lu da Çal??tay’a kat?lanlar aras?ndayd?. A?a??daki yaz?s?n? okuyunca Bayramo?lu’nun “Kürt Aç?l?m?”nda Öcalan’? muhatap ald???n? anl?yoruz:

“Öcalan'?n çözüm konusunda yol haritas? haz?rlamak içi kendi aç?s?ndan bir gayret içine girmesi bu aç?dan ciddiye al?nmal?d?r, zira ba?ka bir siyasi gerçe?e i?aret etmektedir.” (Yeni ?afak, 25 Temmuz 2009)

Be? ayr? medya kurulu?undan maa? alarak ayl?k maa? gelirini 100.000 TL.’nin üzerine ç?kartmak suretiyle rekor k?ran Fehmi Koru Çal??tay’a Yeni ?afak ad?na kat?ld?. Koru’nun aç?l?m muhatab? ise DTP:

“Teröre muhatap her ülkede çözümün yolu siyasi bir muhatapla aç?ld?. Türkiye'de bu muhatab?n kim olaca?? belli: Demokrat Türkiye Partisi, DTP... Ak Parti ve CHP'nin devletin hassas birimlerinin de destek ç?kt??? çözüm aray??lar?na DTP'nin de kat?lmas? bir zorunluluk...” (Yeni ?afak, 30 May?s 2009)

TESEV'de Demokrasi, Sivil Toplum ve ?slam Dünyas? Program?n? yöneten Sosyal Sorunlar? Ara?t?rma ve Çözüm Derne?i’nin (SORAR) ba?kan?, kendi ifadesi ile etnik olarak Laz as?ll?, sosyalist, Galatasaray Lisesi mezunu Ru?en Çak?r Çal??tay’a Vatan Gazetesi’ni temsilen kat?ld?. Yazd?klar?na bak?l?rsa aç?l?m sürecine PKK da dahil edilmeli:

“Bana göre PKK ve Kürt sorunlar? iç içe geçmi?tir ve bunlar? birbirlerinden ay?rarak çözmek pek de mümkün de?ildir. Yine kan?mca, Türkiye sorunun çözümünü d??ar?larda de?il içerilerde aramal? ve çözüm sürecine bir ?ekilde muhakkak PKK’y? da dahil edebilmelidir.” (Vatan, 25.05.2009)

Kendi deyimi ile 45 y?ll?k sosyalist olan, Do?u Perinçek, Cengiz Çandar, ?ahin Alpay, Mahir Çayan, Yusuf Küpeli, Hüseyin Cevahir, Hasan Cemal ile 70’li y?llarda her türlü mücadeleye giren Oral Çal??lar Çal??tay’a Radikal Gazetesi’nin temsilcisi olarak kat?ld?. 1998’den sonra Perinçek ile yollar?n? ay?ran Çal??lar da çözümün Öcalan ile sa?lanabilece?ine inananlardan.

“PKK nas?l silahs?zland?r?lacak? Da?dan nas?l indirilecek? PKK ad?na bu konuda kim karar verecek? Kim elini ta??na alt?na sokacak? Bu sorular? sormaya ba?lay?nca birçok ki?i, kula??n?za hafifçe e?ilerek ?öyle f?s?ld?yor: “Bu çözümün adresi ?mral?’d?r.” Daha önce Karay?lan da benzer bir adres göstermi?ti. Gerçekten Öcalan böyle bir çözüm için adres olabilir mi? Bunu geçen hafta Ahmet Türk’e sormu?tum: “Bu konuda en uzla?mac? Öcalan’d?r. En kolay onun üzerinden çözüme ula??labilir” demi?ti. Avni Özgürel’in y?llard?r cesaretle ve ?srarla i?ledi?i ‘çözüm Öcalan’dan geçer’ saptamas?, kendini kabul ettiren bir gerçeklik haline mi geliyor?” (Radikal, 9 Haziran 2009)

03-04 Mart 2008 tarihinde Brüksel'deki Avrupa Parlamentosunda yap?lan bir Konferansa, tan?nm?? Kürt siyasetçi olan Ahmet Gülabi Dere ile birlikte kat?larak Kürt sorununun Türkiye'de siyasal ve demokratik yöntemlerle çözümünden yana bir konu?ma yapan Cengiz Çandar 68 ku?a?? gençlik hareketlerinin önemli isimlerindendi. Siyasal Bilgiler Fakültesi Ö?renci Derne?i Ba?kan? olarak faaliyetlerde bulundu?undan 12 Mart Askeri Müdahalesi'nin sak?ncal?lar? aras?na girdi. Yurtd???na kaçt?. Filistin direni?i çerçevesinde ?am’da, Beyrut’ta ve daha sonra s?ras?yla Cenevre, Paris ve Amsterdam’da ya?ad?ktan sonra 1974 y?l?nda Türkiye’ye döndü. Ölümüne dek Cumhurba?kan? Turgut Özal’?n özel dan??man? ve en yak?nlar?ndan biri olarak görev yapan Çandar Çal??tay’a Radikal Gazetesi’ni temsilen kat?ld?. Çandar çözümün Öcalan ve DTP ile sa?lanabilece?ine inan?yor.

“Özellikle, son seçim ba?ar?s?ndan sonra DTP’yi bir “Kürt siyasi aktörü” olarak görmeden “Kürt politikas?” nas?l üretilebilir? PKK, “çözümün bir parças?” yap?lmadan silahlar nas?l b?rakt?r?lacak?” (Radikal, 28 Temmuz 2009)

Çal??tay’a Sabah Gazetesi ad?na kat?lan ekonomi yazar? Okan Müderriso?lu aç?l?m konusunda TSK’ni engel olarak görüyor.

“Terörle örtü?en Kürt sorununun çözümünde olu?an iyimser hava maalesef, TSK komuta kademesinin ba? etmesi gereken travmatik olaylarla iç içe geçti.” (Sabah, 04 A?ustos 2009)

Ahmet Davudo?lu’ndan bo?alan Ba?bakanl?k uluslar aras? ili?kiler dan??manl??? makam?na oturan SETA(Siyaset, Ekonomi ve Toplum Ara?t?rmalar? Vakf?) Ba?kan? Prof. Dr. ?brahim Kal?n Çal??tay’a Sabah Gazetesi ad?na kat?ld?. Lisansüstü e?itimini Malezya ve ABD’de yapan akademisyenler gelene?inden gelen Kal?n’?n yazd???na bakarsan?z Türk kimli?i konusunda ?üpheleri var.

“Alt? as?r bireysel ve kültürel kimlikleri nedeniyle kavga etmeyen iki topluluk nas?l olur da birbirine tahammül edemez hale gelir? Kürtle ve Kürtlükle varolu?sal bir sorunu olan bir Türk kimli?i (e?er böyle bir ?ey varsa), Osmanl? tecrübesinden nasiplenmemi? demektir. Cumhuriyetin kurulu? tecrübesi de bundan farkl? de?ildi.” (Sabah, 01 A?ustos 2009)

Gazetecilik hayat?na Zaman Gazetesi’nde ba?layan Mustafa Karaalio?lu Yeni ?afak Gazetesi’nin kurulu?unda da yer ald?. 2007'den bu yana Star Gazetesi'nin Genel Yay?n Yönetmenli?ini ve Star Medya Grubu'nun ?cra Kurulu Ba?kanl???n? yürüten Karaalio?lu Çal??tay’a bu gazete ad?na kat?ld?. Karaalio?lu gazetesinin yazar? ?aml Tayyar gibi her türlü felâketi Ergenekon’a ba?layanlardan.

“Kürt sorunu bitince Ergenekon, Ergenekon bitince de Kürt sorunu bitecektir. ?imdi ikisi el ele biti?in mecburi istikametine do?ru yol almaktad?r.” (Star, 25 Temmuz 2009)

Çal??tay’a yine Star Gazetesi ad?na kat?lan ve ?slamc? bas?n?n prenslerinden olan Nasuhi Güngör’ün nas?l bir mant?k karga?as? içerisinde oldu?unu anlamak için ?u yazd?klar?n? okumak yeter.

“Bana göre, toplant?ya damgas?n? vuran tespit ?uydu: ‘Bugüne kadar Kürt dü?manl??? sistematik biçimde devlet taraf?ndan yap?ld?. Bugün devlet taraf olmaktan vazgeçiyor. Burada çok ciddi bir tehlike var. Kürt dü?manl??? siyasile?ebilir ve geçmi?te devletin, askerin yapt???n? MHP üstlenebilir. Kürt sorunu art?k Türkler için siyasi bir sorundur ve bunu a?mak için ciddi bir kamu diplomasisi gerekir.” (Star, 3 A?ustos 2009)

Çal??tay’a çe?ni olsun diye ça?r?lan eski istihbaratç? ve stratejist Prof. Dr. Mahir Kaynak'?n k?z? Bahçe?ehir Üniversitesi rektörü ve Ak?am Gazetesi yazar? Prof. Dr. Deniz Ülke Ar?bo?an ile Habertürk Gazetesi yazar? Muharrem Sar?kaya’y? yukar?da an?lan zevat ile ayn? kategoride de?erlendirmek mümkün de?il.

Bu Çal??tay’a Tayyip Erdo?an’a yak?nl??? ile bilinen kendi deyimi ile ?slamc?-demokrat Kürt ayd?n? Mehmet Metiner’in niçin ça??r?lmad???n? benim gibi pek çok insan da merak ediyordur kanaatindeyim.K?lavuzumuz bunlar olunca in?allah burnumuz kötü bir yerlere girmez.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör

 Similar topics

-
» Yet"t"in Forum !
» (tek baslik) Css ile "anmak" alani degistirmek
» PhpBB3'de "arama" stilini değiştirmek
» Anasayfaya "Facebook" Grubumuz Diye birşey yapcam ama Resimde Olcak
» "yetkin-forum" adresimi "yetkinforum" şekline çevirmek?
Bu yazıyı burda paylaş : diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

KÜRT ÇALIŞTAYI VE"12" AKIL DAĞITICI-KİME?AKILSIZLARA :: Yorum

avatar
Geri: KÜRT ÇALIŞTAYI VE"12" AKIL DAĞITICI-KİME?AKILSIZLARA
Mesaj Bir Çarş. Ağus. 12, 2009 9:53 am tarafından DENİZ
YETTİLER ARTIK BU İŞ NEYE DÖNDÜ BİLİYORMUSUNUZ SİVİLCEYİ URA DÖNDÜRDÜLER
BU GENE GARİBANIN BAŞINA PATLAR
ŞEREFSİZLİĞİN DİK ALASIDIR BU
BENİM ÇOCUKLARIMI ŞEHİT EDECEKSİNİZ
SONRADA ARSIZ YÜZSÜZ HİÇBİŞEY OLMAMIŞ GİBİ SORUNLARINIZI KONUŞACAKSINIZ
KONUŞACAKSAK ŞU SORUNU KONUŞALIM
NERDE BENİM ŞEHİTLERİMİN KANI
BAŞKA BAYRAK İSTEYEN DEFOLSUN GİTSİN LAFIN KISASI BUDUR
BUNA ÇANAK TUTANLAR
BUNA DAHİL OLANLAR
ŞİMDİ HÜKÜMRAN OLANLAR
BİRGÜN HESAP VERECEKLER
BU MİLLET BUNUN HESABINI TEK TEK SORACAK
KİMSE ETTİĞİ LAFINI UNUTMASIN
DEMEDİM ETMEDİM İFTİRA DEMESİN
BENDE Bİ GARİBAN OLARAK SÖYLÜYORUM KALBİMDEN GEÇENİ
TOPUNU SALLANDIRACAKSIN
VARSIN DÜNYA KALKSIN ÜSTÜMÜZE
 

KÜRT ÇALIŞTAYI VE"12" AKIL DAĞITICI-KİME?AKILSIZLARA

Sayfa başına dön 

1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
SEALDREAM  :: Forum bilgi :: HABERLER-
Buraya geçin: