SEALDREAM

SANATIN SONSUZLUĞA SELAMI-DÜŞLERİNE DOKUN-AMA BÜYÜSÜ BOZULMASIN
 
AnasayfaİNTROTakvimGaleriSSSAramaKullanıcı GruplarıKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 YAHUDİ SİYONİZME KARŞI

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
ÖZGEYLANİ
Süper Modoratör
Süper Modoratör
avatar

Mesaj Sayısı : 603
Kayıt tarihi : 24/07/09
Yaş : 60
Nerden : MERSİN-TOROSLAR İLÇESİ

MesajKonu: YAHUDİ SİYONİZME KARŞI   Perş. Eyl. 17, 2009 10:12 pm

Hitler'in yahudileri Filistin'e sürmek istemesi, bunu ?ngiltere yüzünden yapamamas? ve Filistin bölgesinde ki yahudilerin bu iste?i geri çevirmesi, siyonist olmayan gerçek yahudilerin ?srail Devletine kar?? so?uk olmas?n?n nedenidir. Çünkü öldürülen yüzbinlerce yahudinin sorumlusu olarak ?srail'i ve ?ngiltere'yi suçlamaktad?rlar.Siyonizm ile Yahudili?i birbiriyle ayn? görmemek gerekir.

2. Dünya Sava??nda Avrupada katledilenler, siyonist olmayan yahudiler ve Hazar'dan Avrupaya göç etmi? Türk Yahudiler olmu?tur. Baz? kaynaklar 2. Dünya Sava??'n?n hedefinin dünya yüzüne yay?lm?? ve zenginle?mi?, hayatlar?ndan memnun yahudileri Filistinde toplay?p siyonist bir ?srail Devleti kurmaya zorlamak oldu?unu söyler. Nitekim ?srail Devleti, sava? bitiminde, 1948 y?l?nda kurulmu?tur. (Ne hikmettense Milli ?efimiz sayesinde Türkiye bu siyonist devleti tan?yan ilk devlet olmu?.)

Adolf Hitler'in dedesi yahudidir. Hitler'in iktidara geli?i ise tesadüf de?ildir. ?lk defa ?stanbul'da Naziler'e iktidar yolunu açan esrarengiz bir ökült örgütü, fa?ist bir örgüt kurulur."Thule Gessellschaft" ad?yla bilinen bu gizli örgütün kurucusu Baron Rudolf von Sebottendorff, çift tarafl? bir casus ve ayn? zamanda Mason'du. Baron Rudolf von Sebottendorff, Adolf Hitlerin hamili?ini ve hocal???n? yapm??t?r.Ve Hitler'e iktidar yolunu açan bir yahudidir. Yahudi Baron Rudolf von Sebottendorff, Adolf Hitler'i yaratm??t?r.

??in en ?a??rt?c? yönü ise 2. dünya sava?? boyunca nazi Almanyas?, tüm ekonomik deste?ini Amerika da ki ökült/siyonist yahudi örgütlerinden alm?? olmas?d?r.Daha do?rusu, sava??n tüm ekonomik giderlerini Amerika da ki fa?ist/siyonist örgütler üstlenmi?tir.

Sava? sonras?nda ise Avrupa'da sava? s?ras?nda gasp edilen yahudi mallar?, Almanya taraf?ndan alt?na çevrilerek gizlice ?srail'e gönderilmi?tir.

2. Dünya Sava??'n?n as?l galibi, sava??n sonunda (siyonist olmayan yahudileri k?rmak suretiyle) Siyonist ?srail Devletini kurmay? ba?aran siyonist yahudiler olmu?tur.

O nedenle olsa gerek, bir çok tarikatlerden olu?an yahudili?in bir k?sm? siyonistlere boyun e?erken, di?er bir k?sm?da hala siyonist yahudilere direniyor.
16 Eylül 2009 22:37 tarihinde rfhan tem <rfhirtem@gmail.com> yazd?:
http://www.ozelhaber.com.tr/14/09/2009/yahudileri_sevmeyen_yahudiler_/2398
Yahudileri sevmeyen Yahudiler!

Yay?nlanma tarihi : 2009-09
?srail`in y?k?lmas?n? istiyorlar. Askere gitmiyorlar. Devletten para alm?yorlar. Kimlik bile kullanm?yorlar. Kendilerine Kudüs`ün bekçileri diyorlar.
Bir Yahudi`nin ç?k?p da ülkesi ?srail`i k?nad???n?, `siyonist terörist` olmakla suçlad???n? dü?ünebiliyor musunuz? ??te bu tarikat bunu yap?yor... Dahas? ?srail`in y?k?lmas? ve bir Filistin devletinin kurulmas? en temel arzular?...

Askere gitmeyi reddediyorlar. ?srail kimliklerini de kullanm?yorlar. Onlar da Yahudi ama ezber bozan bir gruplar...

?srail`in bölgede uygulad? teröre en sert tepkiyi de yine bu Yahudi tarikat? veriyor. ?srail bayraklar?n? yak?yor ve `Kahrolsun ?srail` diye slogan at?yorlar...

Tarikat?n ismi Neturei Karta... Siyonizmi lanetleyip, ?ran ile dostlar. A??r? dindarlardan olu?an bu tarikat bildik ?srail ve Yahudi imaj?ndan çok ama çok farkl?...?srail bayraklar?n? ate?e veren bu ki?iler Neturei Karta örgütünün üyeleri. Hepsi Yahudi. Ama bildik Yahudi anlay???ndan çok farkl?lar...
NETURE? KARTA: `KUDÜS`ÜN KORUYUCULARI` : Neturei Karta, ortodox Yahudilerin kurdu?u bir grup.

Grubun kurulu? amac?, Siyonist ?srail devletine kar??, Yahudi halk?n? birle?tirmek ve ?srail devletinin y?k?lmas? için çabalamak.

`Neturei Karta`, aslen Aramice bir kelime ve kelime anlam?, `?ehrin(Kudüs`ün) koruyucular?`d?r.?SRA?L`? TANIMAYAN YAHUD?LER: Mesih gelmeden kurulmu? olan ?srail Devleti`nin, geçerli bir devlet olamayaca??n? savunurlar.

Bu nedenle cemaatin üyeleri, her türlü resmi yaz??malar?n? ?srail Devleti ile de?il, Ürdün Krall??? ile yapmaktad?rlar.

Yahudi soyk?r?m?
n?n da, siyonistler taraf?ndan, ?srail Devleti`nin kurulmas? maksad?yla kullan?ld???n? iddia etmektedirler.

Siyonizme inanmamaktad?rlar. Kudüs`te, halen ?srail`i tan?mayan cemaate ba?l? 500 Naturei Karta ailesi ya?amaktad?r. Örgütün kurucusu ise, Mo?e Hirsch`tir.


?SRA?L DEVLET? GRUBA: ??KENCE VE SÜRGÜN UYGULUYOR
Grup, 1912 y?l?nda, yine siyonizmle sava?mak için kurulan `Agudas Yisroel` grubundan ayr?larak; 1938 y?l?nda Filistin`de kuruldu. Grubun bir çok üyesi, Israil devletine kar?? olan muhalafetlerinden dolay? sürgün edildi. Kalanlar ise hala bir çok eziyet ve i?kencelere maruz tutulmaktad?r.

Grup, marjinal bir organizyon gibi görünse de; bu durum, yo?un ?srail propagandas?ndan ve Siyonist medyan?n tavr?ndan kaynaklanmaktad?r. `Neturei Karta`n?n, Dünya`n?n bir çok yerinde üyeleri, sinogaglar? ve okullar? bulunmaktad?r.

?SRA?L’? REDDED?YORLAR

?srail’de yakla??k 500 Neturei Karta Yahudi ailesi bulunuyor. Siyonizmi reddeden ve ?srail devletini tan?mayan Neturei Karta Yahudileri, yerel ve genel seçimlere kat?lm?yor. Çocuklar?n? devlet okullar?n? göndermeyen Neturei Karta Yahudileri, orduda da görev yapm?yor.

DEVLETTEN YARDIM ALMIYORLAR: ?srail devletinden yard?m kabul etmeyen Neturei Karta Yahudileri, günlük hayatlar?nda ?branice’yi de kullanm?yor.

Kimlik kart?na sahip olmayan Neturei Karta Yahudilerinin büyük bir bölümü ABD, ?ngiltere ve Kanada’da ya??yor.


SÖZDE ?SRA?L DEVLET?: Siyonizmin siyasal bir anlay?? oldu?unu ve bunun Tevrat`taki Yahudili?e ayk?r? oldu?unu dü?ünen bu ultra ortodoks Yahudi tarikat?n?n üyeleri, ?srail devletinin de siyasal bir araç için Yahudili?i kulland???na inan?yor.
Bu yüzden kendilerine ait internet sitesinde (www.nkusa.org) ?srail`den bahsederken `sözde ?srail devleti` tabirini kullan?yorlar.

ÖLDÜRME HAKKI YOK: Yahudilerin herhangi bir halk üzerinde hüküm sürdürme, zarar verme, öldürme hakk? olmad???na inanan Neturei Karta, Siyonist giri?imin siyasi karma?a ve sava?lara yol açarak gerçek Yahudili?e ayk?r? oldu?una inan?yor.

Deklarasyonlar?nda ?öyle diyorlar: `Tüm dünya bilmelidir ki, ?srail ad?n? kullanan Siyonist hareketin Yahudi halk? ad?na konu?maya hakk? yoktur!`
[b]

TEVRATIN ÖZÜNDEK? BARI?I ?ST?YORLAR: ?srail devletine kar?? olan tarikat, Tevrat`?n özündeki bar??a ula??lmas?n? amaçl?yor.

Tevrat`ta emredilen Yahudili?e dönmek isteyen tarikat, bölgede bar?? için 1967 s?n?rlar?nda ba?kenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmas? gerekti?ine inan?yor.
Tabii bu, Filistin yönetiminin istekleriyle hemen hemen ayn? ?ey demek.


?RAN ?LE DOSTLAR: Tarikat?n ileri gelenleri, bölgede ?srail`in en sevmedi?i aktörlerle bar?? görü?meleri yapmaktan da çekinmiyor.

?srail`in, Lübnan`a sava? açma sebebi olan Hizbullah`?n lideri Seyid Hasan NasrAllah`a `Selamünaleyküm` diye ba?layan bir mektup yollayan tarikat, kendi üyelerinin ?srail hakk?nda Lübnan ve Filistin halk?yla ayn? dü?üncelerde olduklar?n? anlatm??t?.AHMED?NEJAD ?LE GÖRÜ?TÜLER: Tarikat?n `?srail haritadan silinmeli` diyen ?ran Cumhurba?kan? Mahmud Ahmedinecat ile de iyi anla?t??? biliniyor. Ahmedinecat, 2007`deki ABD ziyaretinde tarikat üyeleriyle bir araya gelerek dostça bir sohbet gerçekle?tirmi?ti.

Toplant?da tarikat üyeleri, Ahmedinecat`?n Yahudilerin dü?man? olmad???n?, dahas? ?ran`daki Yahudi nüfusuna çok iyi davrand???n? söylemi?lerdi. Neturei Karta üyeleri de Ahmedinecat`a iade-i ziyarette bulunup ülkedeki sinagoglar? gezmi?ler. ?ran`daki Yahudi nüfusunun rahat ya?ad???n? dü?ündükleri için, dostça ili?kilerinin devam etmesi gerekti?i sonucuna ula?m??lar.


Nevi ?ahs?na münhas?r bir grup olarak Neturei Karta, Yahudilik ve Siyonizm hakk?nda bilinen ezberleri bozmaya aday. ?srail`in d???nda ABD, Kanada ve ?ngiltere`de etkin olan tarikat? bu aç?dan de?erlendirmekte fayda var.[/b]

?NTERNETHABER
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör
 
YAHUDİ SİYONİZME KARŞI
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
SEALDREAM  :: TARİH-
Buraya geçin: