SEALDREAM

SANATIN SONSUZLUĞA SELAMI-DÜŞLERİNE DOKUN-AMA BÜYÜSÜ BOZULMASIN
 
AnasayfaİNTROTakvimGaleriSSSAramaKullanıcı GruplarıKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 MUHTAÇ AYLIĞI YÖNETMELİĞİ

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
ÖZGEYLANİ
Süper Modoratör
Süper Modoratör
avatar

Mesaj Sayısı : 603
Kayıt tarihi : 24/07/09
Yaş : 61
Nerden : MERSİN-TOROSLAR İLÇESİ

MesajKonu: MUHTAÇ AYLIĞI YÖNETMELİĞİ   Paz Tem. 26, 2009 11:02 pm

(28 Aralık 1989 tarih ve 20386 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)
MUHTAÇ AYLIĞI VE VAKIF İMARET YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla muhtaç durumda bulunanlara, âma ve sakatlara aylık bağlamak, imaret açmak ve faydalandırmak ile sosyal yardım yapmak yetki ve görev alanlarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, muhtaç, âma ve sakatlara aylık bağlamak, imaret açmak ve imaretten faydalandırmak, muhtaç hastalara, yolda kalmışlara veya herhangi bir sebeple müşkül durumda olanlara sosyal yardım yapmakla ilgili usul ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 227 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi (e) ve 13 üncü maddesi (f) fıkrası ile 27 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- (Değişik R.G. 06 Eylül 1998/23455) Bu Yönetmelikte geçen;
Genel Müdürlük : Vakıflar Genel Müdürlüğünü,
Daire Başkanlığı : Hayır İşleri ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığını,
Bölge Müdürlüğü : Vakıflar Bölge Müdürlüklerini,
Yurt : Vakıflar Genel Müdürlüğü Öğrenci Yurtlarını,
Saymanlık : Bölge Müdürlükleri Saymanlığını,
Muhtaç : Kendisini, eşini, çocuklarını ve bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasını
asgari seviyede geçindirmeye yetecek geliri, malı veya kazancı
bulunmayan, muhtaç olup başka bir yerden maaş ve ücret almayan,
çalışarak hayatını kazanacak durumda olmayanı,
Sakat : Bedeni, zihni ve ruhi yapıları itibariyle en az % 40 oranında fonksiyon
kaybına sebep olan organ yokluğu veya bozukluğuna uğrayanı,
Âma : İki gözü görme özelliğini kaybedeni,
İmaret : İhtiyaç sahiplerine pişmiş sıcak yemeğin karşılıksız olarak dağıtıldığı yeri,
Sosyal Yardım : Vakfiyelerde yer alan veya herhangi bir sebeple müşkül durumda
kalanlara yapılan yardımı,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Aylık Bağlanacak Veya İmaretten Faydalanacaklar
Madde 5- (Değişik R.G. 17 Ocak 1997/22880) Sosyal Güvenlik Kurum ve Kuruluşlarının herhangi birisinden her ne isim altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, mahkeme kararı ile veya doğrudan doğruya kanunla bakıma alınmayan veya herhangi bir gelire sahip olmayan, nafaka bağlanmayan veya bağlanma ihtimali bulunmayan, menkul ve gayrimenkul malı mevcut olmayan veya olupta bunlardan elde edeceği yıllık gelirleri toplamının aylık ortalaması bu Yönetmelikle bağlanacak aylık miktarını geçmeyen, başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde sakat, âma ve işsiz bulunanlar ile annesi, babası veya annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklara aylık bağlanır ve imaretten faydalandırılır.
Madde 6- (Değişik R.G. 17 Ocak 1997/22880) Aylık bağlanması ve yemek verilmesi için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.
a) Dilekçe,
b) Mal bildirim beyanı, (EK-1)
c) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
d) Sağlık Kurulu Raporu (Aylık alacak 18 yaşından gün almış sakat ve âmalar için)
e) İki adet vesikalık fotoğraf,
f) Muhtaçlık belgesi (tapu, vergi, özel idare)
g) Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve 1.7.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanun dahil Emekli Sandığından maaş almadığını tevsik eden belge.
Sağlık Raporları
Madde 7- (Değişik R.G. 06 Eylül 1998/23455) Aylık bağlanacak muhtaç ve özürlülerin
durumu, tam teşekküllü resmi hastanelerin sağlık kurullarından verilecek raporlarla tesbit edilir. Bu raporda istek sahiplerinin çalışarak hayatını kazanıp kazanamayacağı ile organ yokluğu ve bozukluğunun yüzde kaç olduğu belirtilir.
Ancak istek sahibinin ikamet ettiği yerde tam teşekküllü hastane yoksa, hastanelerin üç mütehassıs hekiminin katılmasıyla oluşacak kurullardan alınacak raporlar da kabul edilir.
Madde 8- (Değişik R.G. 20 Ocak 1993 - 21471) Aylık talebinde bulunan şahıs 6 ncı maddede yazılı belgelerin tamamını, yemek almak isteyen de (a, b, c, e) fıkralarında belirtilen belgeleri tamamlayarak bulunduğu yerin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şahsen veya posta ile başvurur. Hatalı veya eksik yapılan başvurular Bölge Müdürlüklerince tamamlattırılır. Bölge Müdürlüğü müracaat üzerinde gerekli araştırmayı yaptıktan sonra, görüşlerini de belirtir bir üst yazı ile aylık bağlanması için yapılan başvuru evrakını Genel Müdürlüğe gönderir.
İmaret kontenjanının dolmaması halinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, özürlü veya sakat çocuklar için açılmış devlet okullarındaki çocuklara Genel Müdürlük takdirine göre yemek verilebilir. Bu takdirde öğrencilerden muhtaç olduklarına dair belge istenmez. Okul Müdürlüğünün vereceği liste yeterlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Aylıkların Başlangıcı, Ödenmesi, Muhtaçlığın Kontrolü ve Yemek Verilmesi
Madde 9- Bağlanan aylıklar Genel Müdürlük onayını takip eden aybaşından itibaren peşin olarak
hak sahiplerine veya yetkili vekil ya da vasilerine Bölge Müdürlüğü saymanlığınca ödenir.
Ayrıca aylık bağlananların yazılı talepleri halinde masrafları düşülmek kaydıyla aylıkları adreslerine posta veya banka havalesi ile gönderilir.
Madde 10- Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüklerinde aylık sahibi için adı, soyadı, tahsis tarihi, numarası ve sıra numarası verilmek üzere devamlı bir defter tutulur. Bu defterin sayfa numaraları, verilecek belgeye yazılır.
Muhtaçlığın Kontrolü
Madde 11- İdare lüzum görmesi halinde ilgililerin gelirleri ve mal varlığı hakkında, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel şahıslardan bilgi istemeye yetkilidir. Haklarında soruşturma yaptırılmış olanlardan durumları 5 inci madde kapsamına girmediği tesbit edilenlere aylık bağlanmaz, bağlanmışsa kesilir.
Madde 12- İmaretlerde yemek verileceklerin seçimi, gerektiğinde mülki amir, belediye ve sosyal hizmet kuruluşlarının görüşleri de alınarak Bölge Müdürlükleri tarafından yapılır.
Aylıkların ve Yemeklerin Kesilmesi
Madde 13- (Değişik R.G. 17 Ocak 1997 tarih ve 22880) Aşağıdaki hallerde bağlanan aylık ve verilmekte olan yemek kesilir:
a) Hak sahibinin ölümü,
b) Aylık bağlanan kadın ise evlenmesi (âma ve muhtaç kadının, âma, muhtaç, sakat biriyle
evlenmesi hallinde ve muhtaçlıklarının devam etmesi durumunda bu hüküm uygulanmaz).
c) Herhangi bir sebeple muhtaçlığın kalkması,
d) Aylık bağlanan âma, sakat ve muhtaçların ücret karşılığı bir işte çalışmaya başlaması,
e) Kamu Kurum ve Kuruluşları veya hakiki ya da hükmi şahıslarca bakım altına alınması,
f) Aylık sahibi erkek çocuğun 18, yüksek öğrenimde ise 25 yaşını tamamlaması,
g) Aylıkların aralıksız altı ay, yemeklerin ise izinsiz ve mazeretsiz 10 gün alınmaması,
h) Yemek alanların hal, hareket ve davranışlarında, ahlaka ve adaba uymayan hallerinin tesbit
edilmesi.
Aylık Bağlanan ve Yemek Alanlara Verilecek Belge
Madde 14- Kendilerine aylık bağlananlara ve imaretten yemek alanlara soğuk damga ile tasdik edilmiş örneği EK-2' de gösterilen bir belge verilir.
Yoklama
Madde 15- Aylık sahipleri ile imaretten yemek alanlar her yılın Kasım ayında EK-3' de gösterilen yoklama belgelerini doldurarak; aylık alanlar saymanlıklara, yemek alanlar da imaret yetkililerine verirler veya gönderirler.
Bölge Müdürlüklerince yoklama belgelerinin uygun olarak doldurulup doldurulmadığı araştırılır.
Yoklama belgesini zamanında vermeyenlere hazırlayıp getirinceye kadar aylık ve yemekleri verilmez. Ancak, bu süre, madde 13/ h' da belirtilen süreleri geçemez.
Aylık alanların altı ay içerisinde yoklama belgelerini getirmeleri halinde verilmeyen aylıkları toptan ödenir.
Bildirim Yükümlülüğü
Madde 16- Aylık ve yemek alanlar, aylıklarının ve yemeklerinin kesilmesini gerektiren durumların meydana gelmesi halinde, bu durumlarını maaş ve yemek aldıkları yetkililere veya doğrudan Genel Müdürlüğe en geç bir ay içinde yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.

İKİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM

İmaret Açılması, İdaresi ve İdare Organlarının Görevleri, Tutulacak Kayıt ve Defterler
Madde 17- İmaret; malvarlığı ve gelir kaynakları bakımından zengin, geçmişte imaret hizmeti verilmiş ve halen tarihi imaret binaları mevcut olan illerden başlamak üzere, kalkınmada öncelikli illere, her yıl bütçe kanunu ile sağlanacak imkanlar ölçüsünde Genel Müdürlükçe belirlenecek yerleşim birimlerinde bir plân dahilinde verilir.
İmaretlerden yemek verilecek muhtaç sayısı Genel Müdürlükçe belirlenir.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör
ÖZGEYLANİ
Süper Modoratör
Süper Modoratör
avatar

Mesaj Sayısı : 603
Kayıt tarihi : 24/07/09
Yaş : 61
Nerden : MERSİN-TOROSLAR İLÇESİ

MesajKonu: Geri: MUHTAÇ AYLIĞI YÖNETMELİĞİ   Paz Tem. 26, 2009 11:03 pm

İmaretlerin İdaresi ve İdare Organlarının Görevleri
Madde 18- İmaretler bulundukları İl veya ilçenin bağlı bulunduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünün sorumluluğunda hizmet verir. İmaretlerin idaresi, İmaret Şube Müdürü, İmaret Memuru ve yurtlarla müşterek binada bulunması halinde Yurt Müdürü tarafından yürütülür.
Madde 19- İmaret Şube Müdürünün Görevleri:
a) İmarette görevli personelin amiridir ve dışarıya karşı İdareyi temsil eder,
b) İmarette görevli personelin çalışmalarını, görev dağıtım plânı çerçevesinde devamlı olarak denetim ve gözetim altında bulundurur,
c) Ayniyat Yönetmeliğine göre yıllık demirbaş sayımlarını yaptırır ve ihtiyaçlarını Bölge Müdürlüğüne bildirir,
d) İmaret binası ve eşyasının en iyi şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlar,
e) İmarette çalışan personelin haftalık izinlerini ayarlar ve çok acil durumlarda işleri aksatmamak ve yıllık izinden düşmek kaydıyla senede iki güne kadar izin verebilir. (İmaret personelinin hafta ve bayram tatili izinleri münavebe esasına göre kullandırılır.)
f) İmaretten yemek alanların listelerinin hazırlanmasını sağlar ve kontrollerini yapar,
g) İmaretin erzak ihtiyacını zamanında Bölge Müdürlüğüne bildirir, toptan ve günlük olarak satın alınacak eşya ve erzakın alımını, ambara konulmasını ve muhafazasını sağlar,
h) Yemek tabelasının mevsimlere göre hazırlanmasını, ambardan tabelaya göre günlük erzakın çıkartılmasını, pişirilmesini ve bir düzen içinde dağıtılmasını sağlar,
ı) Her gün pişen yemeği kontrol eder ve yemeklerden 1 kişilik numunenin 24 saat buzdolabında saklanmasını sağlar,
i) Mutfakta bulunan pişirme araç ve gereçlerinin kontrollerini yapar ve noksanlıklarının giderilmesini sağlar,
j) İstisnai hallerde Genel Müdürlükten onay alınmak kaydıyla kuru erzak da verebilir,
k- Bayramlarda ve diğer günlerde fazla kurban bağışı yapıldığı zamanlarda Bölge Müdüründen onay almak kaydıyla geçici kasap çalıştırabilir,
l) İmaretin soğuk hava depolarında bulunan ihtiyaç fazlası etin, Genel Müdürlükten verilecek talimat esaslarına göre, yurt ve diğer imaretlere dağıtımını yapar,
m) Bölge Müdürünün vereceği imaretle ilgili diğer görevleri yapar.

Madde 20- İmaret Şefinin Görevleri :
a) İmaret Şube Müdürü olmadığı zamanlarda yerine vekalet eder ve Müdüre ait görevleri yerine getirir.
b) Diğer zamanlarda İmaret Şube Müdürünün vereceği görevleri yapar.

Madde 21- Muhasebe Memurunun Görevleri :
a) Ayniyat Yönetmeliği esaslarına göre, imaretin demirbaş kayıtlarını tutar ve yıllık sayımlarını yapar,
b) İmaretten yemek alan muhtaç vatandaşların, kütük kayıtlarını tutar, muhtaçlık durumlarını mahallinde araştırır,
c) İmarete yapılan yardımlar için aynî şartlı bağış makbuzu keser. Kurban etleri için etin kilosu, deri, kelle ve bağırsak makbuzu adet olarak yazılır,
d) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen defterleri tutar ve evrakı tanzim ve muhafaza eder,
e) İmaretin resmi yazışma işlerini yürütür,
f) İmaret Şube Müdürünün vereceği diğer görevleri yapar.

Madde 22- Sayman Mutemedinin Görevleri :
a) İmarete yapılan nakdi bağışları bağış yapanın iradesini de belirtmek suretiyle şartlı bağışlar makbuzu tanzim ederek tahsil eder ve bir örneğini ilgiliye verir,
b) Makbuz karşılığı tahsil edilen paralar hergün akşam kontrol edilerek ilgili Bölge Müdürlüğünün T. Vakıflar Bankası T.A.O. ' nın ilgili Şube Müdürlüğündeki hesabına yatırılır.
Makbuzların ikinci nüshalarının dökümü yapılarak makbuz örnekleri ile birlilikte ilgili saymanlığa verilir.
c) Günlük nakdî şartlı bağış makbuzlarını kayda geçmek üzere muhasebe memuruna teslim eder,
d) Her akşam günlük kasa vaziyet cetvellerini çıkarır ve şartlı bağışlar fon hesabı defterine işler.

Madde 23- Satın alma Memurunun Görevleri :
a) İmaretin günlük (ihale dışı) ihtiyaç malzemelerini alır ve ambar memuruna teslim eder,
b) Satın alma işlemiyle ilgili sarf belgelerini saymanlığa teslim eder,
c) İmaretlerin ihtiyacı olan günlük iaşe maddelerini, bir gün önceden pişirileceği yerlere götürerek ilgililere teslim eder,
d) İmaretteki ihtiyaç fazlası etlerin frigo-rifik araba ile dağıtımını sağlar,
e) Malzeme alımı için aldığı avansı en geç 15 gün içinde kapatır,
f) İmaret Şube Müdürünün vereceği diğer işleri yapar.

Madde 24- Ambar Memurunun Görevleri :
a) Satın alınan erzakı ambar giriş pusula ve defterine kaydetmek suretiyle teslim alır, bu erzakı ambar ve depoda muhafaza eder,
b) Makbuz karşılığı alınan aynî bağışları cins, kilo ve adetlerini yazmak suretiyle bağış defterine kaydederek teslim alır, kurban etlerinin dinlenmesini sağladıktan sonra soğuk hava depolarında muhafaza eder,
c) Yemek listesine göre günlük erzakı mübayaa memuru ve aşçı ile birlikte ambar defteri ve ambar çıkış pusulalarına işlemek suretiyle ambardan çıkarır ve ilgililere teslim eder,
d) Yurt ve imaretlere dağıtılacak ihtiyaç fazlası etlerin Şube Müdürü gözetiminde ambar çıkış pusulası ve defterlerini işleyerek çıkışını yapar.

Madde 25- Aşçının Görevleri :
a) Pişirmek üzere kendisine verilen erzakı pişme zamanına kadar bozulmadan sağlıklı bir şekilde muhafaza eder,
b) İaşe tabelasına göre yetkililer tarafından kendisine teslim edilen bütün besin maddelerinin pişirilip hazırlanmasını ve dağıtımını yapar,
c) Bakır kazan, tencere, kap ve sair mutfak araçlarının daima kalaylı bulunmasına dikkat eder ve kalaylanması gerekenleri İmaret Şube Müdürüne bildirir,
d) Mutfağın genel tertip ve temizliğini yapar ve yaptırır,
e) İmaret kasabı bulunmayan imaretlerde bağışlanan kurbanların usulüne uygun olarak kesimini ve muhafazasını sağlar.

Madde 26- İmaret Kasabının Görevleri :
a) İmarete bağışlanan kurbanı usulüne uygun olarak keser,
b) Kesilen kurbanın derisini dikkatli olarak yüzer, iç organlarını çıkarır ve temizler,
c) Kurban kesilen yeri ve aletlerini temizler ve her an kesime hazır halde tutar,
d) İmaret Şube Müdürünün imaretle ilgili vereceği diğer işleri yapar.

Madde 27- Hizmetlilerin Görevleri :
a) İmaretin genel temizliğini yapar,
b) İmarete gelen her türlü malzemeleri yerlerine taşır ve yerleştirir,
c) Mutfak işlerinde yardımcı olur,
d) İmaret Şube Müdürünün vereceği diğer görevleri yapar.

Madde 28- 27. Maddenin (c) Fıkrasına Göre Aşçı Yardımcısı Olarak Vazifelendirilen
Hizmetlinin Görevleri :
a) Bulaşıkları yıkar, mutfağın temizliğini yapar,
b) Aşçının vereceği diğer görevleri yapar,
c) Aşçı bulunmadığı zaman onun görevlerini yapar.

Madde 29- Bahçıvanın Görevleri :
a) Sorumlu olduğu bahçenin bakım ve temizliğini yapar,
b) Mevsimlere göre bir plân çerçevesi içinde bahçeyi beller, çiçek ve çim ekim işlerini yürütür,
c) Bahçe toprağının yapısını kontrol ettirerek gerekli kimyevi ve tabii gübreleri sağlar,
d) Mevcut ağaçların bakımlarını sağlar ve ağaçlandırılması gereken yerleri ağaçlandırır,
e) Bahçenin sürekli temiz, tertipli ve düzenli olmasını sağlar,
f) İmaret Şube Müdürünün vereceği diğer işleri yapar.

Madde 30- Kalorifercinin Görevleri :
a) İmaret yöneticisinin vereceği talimata göre kaloriferi yakar,
b) Kalorifer dairesini ve burada bulunan her türlü alet ve edevatın bakım, muhafaza, tertip, düzen ve temizliğini yapar,
c) Odun ve kömürleri depolara ve oradan kalorifer dairesine nakleder, curufları buradan dışarıya çıkartır.

Madde 31- Gece Bekçisinin Görevleri :
a) İmaret binası ve çevresinin emniyetini sağlar,
b) Bekçi saatlerini belirli sürelerde kurmak suretiyle devamlı görev yapar ve nöbeti esnasında meydana gelecek vukuatı Şube Müdürü ile kolluk kuvvetlerine anında haber verir.

Madde 32- (Değişik R.G. 27 Eylül 1995- 22417) Veteriner Hekim ve Diğer Personelin
Görevleri
a) Veteriner Hekimin Görevleri
1) İmaret Veteriner Hekimi, Şube Müdürü nezaretinde mesleki hizmet verir.
2) İmarete bağışlanan kurbanlık hayvanların ve kurban etlerinin "Etlerin Teftişi Nizamnamesi" hükümlerine göre muayene ve kontrollerini yapar.
3) Kesimhane, şoklama, depolama mahalleri ile mutfağın hijyenik şartlara uygunluğunu sağlar.
4) Adı geçen yerlerde çalışan kasap, kasap yardımcısı, aşçı, aşçı yardımcısı ve hizmetlilerin temizlik ve portör kontrollerini inceler, yasa gereği yapılması gerekli sağlık kontrollerinin yapılmasını ve belgelerinin teminini sağlar.
5) Kesimhane, mutfak, şoklama, depolama ve depolardan et ve et mamülü alma sırasında kullanılan alet, edevat ve makinaların azami derecede temiz ve sağlık kurallarına uygun olmasını sağlar,
6) Bağışlanan kurbanlık hayvanların ve kurban etlerinin tüketime hazırlanmasıyla ilgili işlemlere (Kesme, yüzme, iç organlarının çıkarılması ve şoklama, dondurma mühürleme ve soğuk hava deposuna aktarma ve kavurma, kavurmaların ambalajlanma ve depolanmasına) nezaret eder.
7) Yapılan sağlık muayene ve kontrollerinde şüpheli görülen et ve et ürünlerinin tahlili ve tetkiklerini yaptırır. Sakıncalı bulunanların imha edilmesi için gerekli belge ve raporları Şube Müdürüne arz eder. İmhası gerekenlerin imhası sırasında bizzat nezaret eder.
Cool Çevredeki hayvan satım yerlerinde sağlık ve temizlikle ilgili hususlarda gördüğü olumsuzlukları İlçe Veteriner Müdürlüğü ve Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğüne bildirir. Onlarla işbirliği içinde hareket eder.
9) İmaret Şube Müdürünün, mesleği ile ilgili vereceği diğer görevleri yapar.
Veteriner Hekim, bayramlar ve hafta sonu gibi resmi tatil günlerinde fazla bağış olduğu
zamanlarda izin kullanmayıp, İmaret Şube Müdürü ile birlikte belirleyecekleri günlerde hafta tatilini yapabilir.
Veteriner Hekim, bütün yaptığı işlerden İmaret Şube Müdürüne karşı sorumludur.

b) Diğer Personelin Görevleri
İhtiyaca binaen imaretlerde görevlendirilecek şoför, teknisyen, tesisatçı gibi diğer görevliler amirlerinin vereceği işleri yapmakla yükümlüdürler.

Madde 33- İmaret yemeklerinin yurt mutfağında pişirilip dağıtıldığı yerlerde İmaret Müdürünün görevlerini Yurt Müdürü, Muhasebe, Satınalma, Ambar Memurları ile Sayman Mutemedinin görevlerini yurt Ambar Memuru, bağımsız çalışan imaretlerde ise İdari görevlerin tamamını İmaret Memuru yapar.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör
ÖZGEYLANİ
Süper Modoratör
Süper Modoratör
avatar

Mesaj Sayısı : 603
Kayıt tarihi : 24/07/09
Yaş : 61
Nerden : MERSİN-TOROSLAR İLÇESİ

MesajKonu: Geri: MUHTAÇ AYLIĞI YÖNETMELİĞİ   Paz Tem. 26, 2009 11:05 pm


İKİNCİ BÖLÜM
İmaretlerde Tutulacak Defter ve Kayıtlar
Madde 34- İmaretlerde aşağıda belirtilen defterler tutulur :
a) Ambar defteri, ambar giriş ve çıkış pusulası (iaşe ve iaşeden gayri maddeler için)
b) Şartlı bağışlar fon hesabı defteri,
c) Demirbaş eşya defteri,
d) Gelen ve giden evrak defteri ve yazışma dosyaları,
e) Muhtaç kayıt defteri, listeleri ve aylık yoklama kartları,
f) Perakende faturaları,
g) Her türlü bağış makbuzları,
h) Kıymetli evrak ve makbuz zimmet defteri,
ı) Aynî ve nakdî bağış kayıt defteri.

Madde 35- Defterler ile çizelge ve dosyalarda kazıntı silinti yapılmaz, yanlış yazıldığı takdirde, yazının ve rakamın üzeri okunacak şekilde çizilir ve doğrusu yazılır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Sosyal Yardım
Madde 36- Bu yardım vakfiye hükümleri gereği yolda kalmışlara yol parası, muhtaç hastaların reçete bedellerinin ödenmesi veya çeşitli sebeplerle zor durumda kalanlara aynî ve nakdî yardım yapılması şeklinde yürütülecektir.

Madde 37- Bütçeden ödenecek nakdî yardımlar her yılın başında Genel Müdürlükçe belirlenecek limitler, şartlı bağış ise bağışı yapanın belirleyeceği esaslar dahilinde makam onayı ile yapılır.
Madde 38- Sosyal Yardım Fonundan yararlananları tesbit amacıyla örneği EK-4 ' de gösterilen defter tutulur.
Bu deftere; yardım yapılanın adı ve soyadı, baba adı, ikametgah adresi, yapılan yardımın miktarı kaydedilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Madde 39- Bu Yönetmelik esasları dahilinde uygun görülen yerlerde imaret açmak, muhtaç durumda olanlara maaş bağlamak ve sosyal yardım yapmakla ilgili her türlü işlemler Daire Başkanlığınca yürütülür.

Madde 40- (Değişik R.G. 06 Eylül 1998/23455) Ödenecek aylık miktarı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen ve memur taban aylıklarına uygulanan taban aylığı katsayısının (400) dörtyüz gösterge rakamı ile çarpımından elde edilecek miktardır. (Değişik R.G. 25 Eylül 2004/25594) Aylık bağlanacak muhtaç ve özürlü sayısı, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğünce belirlenir.
Madde 41- Bir aileden en çok bir kişiye aylık bağlanır. 65 yaşından büyük olan muhtaçlara bu Yönetmelik hükümlerine göre aylık bağlanmaz.
Madde 42- Aylık hakkını kaybedenlerin aylıkları kesilmesini gerektiren halin tesbiti tarihini takip eden aybaşından itibaren kesilir. Buna rağmen yapılan fazla ödemeler genel hükümlere göre tahsil edilir.
Madde 43- Gerçeğe uymayan belgeleri düzenleyenler ve kullananlar hakkında genel hükümlere göre cezai kovuşturma yapılır. Bu yolla aylık bağlanmış ise derhal kesilir.
İKİNCİ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER

Yürürlük
Madde 44- Sayıştay ile Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik hükümleri, yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 45- Bu Yönetmeliği Vakıflar Genel Müdürü yürütür.

EK-1
MAL BİLDİRİM BELGESİ için tıklayınız


FORMUN KULLANIMI :
Bu form ilgili tarafından doldurularak aşağıda belirtilen kamu kurumlarından birine imza ve mühürle tasdikini müteakip istenilen diğer belgelerle birlikte bulunduğu yerin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne intikal ettirilir.
AÇIKLAMA :
Soyadı, Adı :
Bu bölümler doldurulurken varsa değiştirilmiş soyadlar ve adlar da yazılır.
Gelir ve Kazancın Çeşidi :
Bu sütuna, geçimini sağlamak amacı ile kendi hesabına çalıştığı iş ve bu işten elde edilen aylık kazançlar ile her türlü mallardan sağlanan gelir tutarları aylık olarak gösterilir.
Malın Çeşidi ve Değeri :
Bu bölüme, bina, arsa, arazi, bağ, bahçe, madenler, motorlu ve motorsuz taşıt ve tarım araçları, hayvanlar ve diğer ayni haklar yazılır.
Para ve Para Gibi Değerlerin Çeşidi :
Kasa veya bankada bulunan mevcut paralar ve para gibi kıymetler (Hisse senetleri, tahviller, her türlü altın ve mücevherat v.b.) yazılır.
Aylık Alıyor İse Yeri ve Dosya Numarası :
Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan veya mahkeme kararı veyahut bir kanunla bağlanmış aylık alıyor ise nereden aldığı, dosya numarası ve bir aylık miktarı gösterilecektir.
Cinsiyeti :
Çocukların cinsiyeti bölümünde, erkek için üzerinde erkek yazan kutunun içine, kadın için kadın yazan kutunun içine
( X ) işareti konulmak suretiyle belirtilir.
Medeni Durumu :
Medeni durumlar belirtilirken, bekâr, evli, dul veya boşanmış şeklinde yazılır.
Nafaka Alıyorsa Tutarı :
Bildirimde bulunan herhangi bir sebeple nafaka alıyorsa, bunun aylık miktarı yazılır.
Nafaka Almıyorsa Nedeni :
Bildirimde bulunanın, çocuklarından nafaka almama sebebi açıkça bu sütuna yazılır.
BU FORM KÖY VEYA MAHALLE MUHTARLARI VEYA MALMÜDÜRLÜKLERİ VEYAHUT DEFTERDARLIKLARCA TASDİK EDİLİR.
Not : EK- 1' in arka yüzüdür.
EK-2
T A N I T M A K A R T I için tıklayınızEk-3
Y O K L A M A B E L G E S İ için tıklayınız

EK-4
SOSYAL YARDIM KAYIT DEFTERİ için tıklayınız
EK-5 için tıklayınız
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör
 
MUHTAÇ AYLIĞI YÖNETMELİĞİ
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
SEALDREAM  :: RESİM VE HEYKEL :: ENGELLİ YAŞAM-
Buraya geçin: