SEALDREAM

SANATIN SONSUZLUĞA SELAMI-DÜŞLERİNE DOKUN-AMA BÜYÜSÜ BOZULMASIN
 
AnasayfaİNTROTakvimGaleriSSSAramaKullanıcı GruplarıKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 İSLAMCI GEÇİNEN HRİSTİYAN DEMOKRAT MÜCAHİDLER

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
ÖZGEYLANİ
Süper Modoratör
Süper Modoratör
avatar

Mesaj Sayısı : 603
Kayıt tarihi : 24/07/09
Yaş : 60
Nerden : MERSİN-TOROSLAR İLÇESİ

280709
MesajİSLAMCI GEÇİNEN HRİSTİYAN DEMOKRAT MÜCAHİDLER

M. Emin Koç


Son çeyrek asr?n ?slamc? geçinen kalem ve kelam erbab?, küresel uyum sürecine girerek H?ristiyan demokrat oluverip ç?kt?lar. Ancak bu dönü?ümleri, sadece politik ve teo–politik ba?lamda kalmad?. Ekonomide de liberal–kapitalizmin de?irmenine su ta??maya koyuldular. Bu biraz da ?slamc? geçinen ayd?nlar içinde sosyalizm, komünizm, kapitalizm ve liberalizmin dünyay? ahtapot gibi ku?atmas? sürecinde, özgün bir ekonomi tezi ortaya koyamamalar?ndan kaynakland?.
Sosyalizmin ve komünizmin 1990’l? y?llar itibar?yla k?sa zamanda çökmesine, kapitalizm ve liberalizmin de onlar?n benzeri çökü?ü ya?amas?na ra?men, ?slamc? geçinen tak?m, bir dönem adlar? “radikal”e ç?kacak kadar özümsedikleri yüreklerindeki “ilahî ölçü”leri ve “ilahî vahyin bereketi”ni “AB–ABD eksenli küresel uyum”a yakalanarak kaybettiler. Haçl? kültürü ile adete i?di? oldular. Böylece Haçl? kapitalistlerinden daha kapitalist, Bat? liberallerinden daha liberal olmaktan kurtulamad?lar. Sloganlarla bir dünya in?a etmeye çal??an ?slamc? tak?m, reel hayatta çuvallad?lar; ekonomi ba?ta olmak üzere pek çok alanda ?slam gömle?ini ç?kar?verdiler.
Özünde biraz “ilahî duyarl?l?k” bakiyesi kalanlar da, Türk milletinin medeniyetin sa?lad??? temel ölçüleri, ekonomi hayat?na uygulayamad?klar? için, bize özgü bir ekonomi modeli olu?turamad?klar? için, yapabildikleri tek i?, kapitalizm ve liberalizmin enstrümanlar?n? “ye?il”e boyay?p, ?slam ekonomisi veya faizsiz ekonomi diye kendilerini avutmak oldu. Bu yöntemlerle geni? muhafazakar taban?n sermayesini de böylece, reel piyasan?n ve reel sektörün d???na çekerek “kapitalist bankac?–faizciler”in para tekeli havuzlar?n? and?ran alanlarda bloke ettiler.
?slamc? geçinen ayd?nlar?n bu vahim sürükleni?i, biraz da kendi kültür ve medeniyet de?erlerinden bir ekonomi modeli olu?turamamalar?n?n yan? s?ra, sosyalizm ve kapitalizmin dünyay? ahtapot gibi saran vaziyetine apans?z yakalanmalar? sebebiyledir.
Müslümanlar?n ekonomik ihtiyaçlar?na çare arayan bir ayd?nlar, bir elin parmaklar?n? geçmez. Bu adam k?tl???, en çok son çeyrek as?rdaki ?slamc? geçinenleri vurmu?tur.
Ekonomi sahas?nda son y?llarda k?r?k–ç?k?k kalem oynatan ?slamc? tak?m?n ak?l hocalar?, ilk dönemlerden ?bn Haldun ve Tusî… Son dönemden ise Prof. M. A. Mannan! Bu ba?lamda “?slam Ekonomisine Giri?” adl? çal??mas?yla özgün ekonomi alan?nda güya en iddial? duran Prof. M. A. Mannan… Ancak Mannan da, ?bn Haldun ve Tusî’nin ayaklar? tutmayan yakla??mlar? tekrar etmekten ba?ka bir i? yapm?yor.
Hatta Prof. Mannan, daha i?in ba??nda çuvall?yor. O da kapitalizmin kuca??na oturuyor. Çünkü Mannan’a göre, “k?t kaynaklar aç?s?ndan ?slâm ekonomisi ile ça?da? ekonomi aras?nda hemen hemen hiç bir fark yoktur.” Bu yakla??m?yla Mannan’?n zihin dünyas?, Prof. Robinson’un postulatlar?n?n esiridir; dolay?s?yla kapitalizmin k?skac?ndad?r. Mannan’?n dü?ünce dünyas?, “net” ve “ölçü”lü de?ildir. Mannan, ?slam’?n ekonomi ölçülerini, “k?t kaynaklar” eksenli kapitalizm dayatmas? ve kendi kafa bulan?kl??? sebebiyle, ?slam’? da kapitalizmin söz konusu illeti ile ma’lul göstermektedir. Evet, Manan aç?kça çuvallam??t?r.
Öte yandan Mannan’a göre sanki ?slam’?n ekonomi ö?retileri, tüm bireylerin ve toplumlar?n ihtiyaçlar?n? düzenleyecek k?vamda de?il; sadece “dindar” kesimin ihtiyaçlar?n? kar??layacak türden bir modeldir. Manan, kendi zihin zafiyetini, adeta ?slam’?n üzerine y?karak, ekonominin içinden s?yr?lmaya çal??maktad?r.
Hicks, Lange, Koldor gibi kimi ekonomist–lerin, “refah ekonomisi” yakla??m?na, iktisad?n matemati?ini konu?turamayan Mannan, “refah ekonomisi”nin “ahlak” yoksunlu?una dikkat çekiyor, ekonomiyi reel zeminden “metafizik zemin”e kayd?r?yor, ancak bu yolla kendi aç???n? kapatmaya çabal?yor. Halbuki Mannan’?n yapmas? gereken, “ahlakî de?erler” korunarak fert ve toplumlar?n refah?n?n nas?l sa?lanaca??n?n “matemati?i”ni ortaya koymakt?. Mannan’da böyle bir iktisat matemati?ine rastlanmaz. Bu sebeple Mannan’?n yakla??m?, fert ve toplumlar?n karn?n? doyuramayan güdük bir yakla??md?r.
Refah, sosyal adalet, adil gelir da??l?m?, sürekli büyüme, istihdam, emek, al?nteri ve hizmetin kar??l???n? noksans?z verebilme gibi temel ekonomik gerçeklere matematik çözümler sunamayan bir ekonomi yakla??m?, ad? ne kadar ?slamî veya ?slamc? diye an?lsa da, faiz tuza??na, enflasyon–stagflasyon bataklar?na dü?meye mahkumdur.
Mannan ve post–modern zamanlarda ondan güya ekonomi akl? dev?irenler, ilk evrede ?slam kapitalizmi, ?slam sosyalizmi gibi paradokslarla cebelle?mekle kalmad?lar, sonunda faiz–nema illetine yakaland?lar. Liberal–kapitalizmin vazgeçilemez illetli enstrüman? olan “faiz”i Müslümanlara “nema” olarak yutturmaya, liberal–kapitalizmin sair bankac?l?k enstrümanlar?n? ve finans sistemini de muhafazakar kesimin önüne ve reel piyasaya “faizsiz finans” sistemleri olarak sürmek durumunda kald?lar.
Bir zamanlar?n bu idealist ?slamc?lar?n?n maalesef hepsi, ?imdi yerel ve küresel ölçekte birer faizci olup ç?kt?lar. ?imdilerde “H?ristiyan demokrat” tak?lan bir zamanlar?n ?slamc? geçinen tak?m?n?n dü?tü?ü bu vahim vaziyeti, Marmara Üniversitesi ?ktisat bölümü ö?retim üyesi Prof. Dr. Ahmet Tabako?lu “?slam ekonomisi ç?k??lar?, güya faizsiz ve zekatl? kapitalizm halini alm??t?r” tespitiyle özetliyor.
??in hazin taraf?, bu liberal–kapitalizm girdab?nda debelenenler, ayn? zamanda Kur’an ve Sünnet’ten ezberledikleri naslar? yüksek perdeden seslendirerek mangalda da kül b?rakmamaktad?rlar.
Biraz dü?ünseler, biraz ak?llar?n? i?letseler, BTP Genel Ba?kan? Prof. Dr. Haydar Ba? bey, bir zamanlar?n bu ?slamc? geçinen tak?m?n?n da önüne muhte?em bir ufuk ve aç?l?m sunuyor; onlar? da liberal–kapitalizm bata??ndan çekip ç?kart?yor. 90’l? y?llarda sosyalizmin bir anda devrilmesinin ard?ndan, bu günlerde tam bir çökü? sürecine giren liberal–kapitalizmin bata??ndaki insanl??a, Milli Ekonomi Modeli ile “insan ekonomisi”nin matemati?ini ve somut uygulamalar?n? sundu?u gibi, y?llardan beri buradan oraya, oradan Haçl?n?n ve kapitalizm r?ht?m?na savrulan ?slamc? tak?m?n önüne de kurtulu? reçetesi koyuyor. Görene… Köre ne!?
Ekonomi, ayn? zamanda matematiktir; Prof. Dr. Ba?, i?te bu matemati?i insanl???n önüne koyuyor.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör
Bu yazıyı burda paylaş : diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

İSLAMCI GEÇİNEN HRİSTİYAN DEMOKRAT MÜCAHİDLER :: Yorum

Yorum yok.
 

İSLAMCI GEÇİNEN HRİSTİYAN DEMOKRAT MÜCAHİDLER

Sayfa başına dön 

1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
SEALDREAM  :: Forum bilgi :: HABERLER-
Buraya geçin: